123
456
789
Sprawdź Bicomedica!

Praca w Ambasadzie RP w Abu Dhabi

Praca w Ambasadzie RP w Abu Dhabi
Ambasada RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
z siedzibą w Abu Dhabi

poszukuje kandydata na stanowisko eksperta do spraw ekonomicznych
miejsce wykonywania pracy: Abu Dhabi
Główne obowiązki:
• Analizowanie zagadnień gospodarczych oraz rynku emirackiego kompleksowo i sektorowo pod kątem możliwości rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej,
• Utrzymywanie kontaktów z izbami handlowymi, instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi; przygotowywanie i prowadzenie korespondencji w tym zakresie,
• Aktywny udział w prowadzeniu działalności informacyjnej i promocyjnej Ambasady,
• Wsparcie przy organizacji i obsłudze wizyt o charakterze gospodarczym.
Wykształcenie:
Wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie kierunków ekonomicznych lub zarządzania.
Wymagania konieczne:
• Doświadczenie w zakresie analiz rynkowych, gromadzenia i przetwarzania danych ekonomicznych oraz kojarzenia partnerów w biznesie,
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, szczególnie w zakresie terminologii ekonomicznej,
• Umiejętność obsługi komputera (Excel, Access, Word, Outlook).
Wymagania dodatkowe:
• Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
• Umiejętność pracy pod presją czasu,
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• Sumienność i kreatywność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków,
• Samodzielność i umiejętność planowania własnych zadań w dłuższym horyzoncie czasowym,
• Mile widziana znajomość języka arabskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• List motywacyjny,
• Życiorys,
• Kopia odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego,
• Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
• Kopie dokumentów lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych,
• Kopia paszportu lub dwóch stron nowego dowodu osobistego,
• Oświadczenia kandydata o:
a) niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
d) wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy ob. polskich, urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
W przypadku ukończenia studiów za granicą kopia dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego.

Dokumenty należy złożyć do dnia 5 stycznia 2014 roku w Ambasadzie RP w Abu Dhabi w godzinach 9.00-12.00 lub przesłać w terminie (decyduje data wpływu) pod adresem:
Embassy of the Republic of Poland
Corner Delma & Karama Street
For: Barbara Nawrocki
P.O. Box 2334, Abu Dhabi
lub elektronicznie:
abudhabi.amb.sekretariat@msz.gov.pl
z dopiskiem: ogłoszenie WPEiK/2014
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami